Studieförbundet Vuxenskolan bidrar med värden som är viktiga att bevara och utveckla i en tid när det finns stora skillnader mellan stad och land i tillgång till service, fritidsaktiviteter och kultur.

Vi gör landsbygderna och därmed hela Sverige mer levande.

Med bred folkbildning, ett rikt kulturutbud, djupa rötter och god förankring i lokalsamhällen har vi en stabil närvaro där social gemenskap skapar tillit och förtroende för samhället på ett kostnadssmart sätt.

Individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaron i alla kommuner och den lokala utvecklingskraften är Studieförbundet Vuxenskolans styrka och fundament.

Det är något unikt med folkbildning där det egna intresset och den fria viljan, nyfikenheten och människors erfarenheter innebär lärande och personlig utveckling i små grupper.

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och kultur i hela Sverige. Vi är en central samhällsaktör som bidrar till demokrati och delaktighet, positiv och hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen – i synnerhet på mindre orter och på landsbygderna.

Studieförbundet Vuxenskolan gör hela Sverige levande

Urbaniseringen som innebär att människor flyttar från landsbygderna till städerna har pågått länge i Sverige. Det har lett till en utarmning av både kommersiell och samhällelig service utanför kommunernas centralorter där befolkningen är liten och de geografiska avstånden stora.

Utflyttningen har påverkat vardagslivet. På de glesa landsbygderna är det många gånger långt till jobben och den service som boende i städerna tar för given: grundskolan, vårdcentralen, matvarubutiken – och kulturen.

Landsbygderna utgörs samtidigt av attraktiva områden med kvaliteter där många vill bo. Naturen, de rofyllda platserna men också den sociala gemenskapen ger livskvalitet. Det finns gott om mångsysslare och lantbruket såväl som besöksnäringen har fått ett uppsving. Tillgängligheten till landsbygderna ökar genom digitaliseringens intåg med bättre möjligheter till internetbaserad försäljning och distansarbete.

Breda samarbeten är en nyckel till framgång för en positiv samhällsutveckling på mindre orter och på landsbygderna. Kommuner, näringsliv, studieförbund, civilsamhälle och medborgare som engagerar sig och är delaktiga i lokalsamhället är avgörande. Studieförbundet Vuxenskolan har en central roll här och politikens stöd är nödvändigt.

Vi är viktiga för levande landsbygder

Sök på din kommun

"Ett sätt för oss på landsbygden att träffas och utbyta olika kunskaper och lära oss nya."

En av Studieförbundet Vuxenskolans styrkor är den infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda folkbildning och kultur i alla Sveriges 290 kommuner. Med 19 000 cirkelledare, 900 anställda, 500 förtroendevalda och över 200 kontor med egen personal och ofta hundratals samarbetsföreningar i varje kommun finns vi framför allt i de delar av landet där befolkningsminskningarna varit som störst.

Ett normalt år deltar totalt cirka 3,5 miljoner personer runtom i landet i våra studiecirklar, kurser och kulturarrangemang. Det är fler än de som varje år besöker den svenska elitfotbollens matcher. Våra deltagare skulle fylla fotbollens nationalarenor Friends Arena och Gamla Ullevi 52 gånger om.1 

Deltagandet är också betydligt större i landsbygdskommunerna än på andra håll i landet då i genomsnitt 1 050 personer per 1 000 invånare deltar i våra olika arrangemang. I storstäderna är det betydligt färre, 175 deltagare per 1 000 invånare.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett nav när människor ska mötas – särskilt på landsbygderna. Hjärtat i verksamheten är bred folkbildning och kulturaktiviteter med stark lokal förankring.

Folkbildning och kultur för flera miljoner deltagare

1 Den svenska elitfotbollen – Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan, Elitettan, Division 1 norra och södra (herrar) – har cirka 3,2 miljoner åskådare. Maxkapaciteten på Friends Arena och Gamla Ullevi är 50 000 respektive 16 600 åskådare.   

"En möjlighet att lära sig och göra saker tillsammans med andra människor med liknande intressen."

Den lokala närvaron ger unika möjligheter att arrangera studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter som utgår från människors önskemål, nyfikenhet och intressen även på mycket små orter.  

Med drygt 58 000 studiecirklar och kurser och över 55 000 kulturarrangemang är verksamheten både bred och djup. I centrum står hantverk och konst, musik, körsång, historia och vetenskap men även samhällsfrågor, språk och litteratur. Fritid, friskvård och motion, dans, djur, natur och landsbygd, miljö- och hälsofrågor och funktionsrätt tillsammans med personlig utveckling och politik, ledarskap och föreningskunskap tillhör också kärnområdena.  

Med de mötesplatser och arenor för demokrati, bildning och personlig utveckling som erbjuds i synnerhet på små orter och i glesbygd finns Studieförbundet Vuxenskolan på landsbygderna på ett sätt som nästan ingen annan aktör gör.

114 000 arrangemang som drivs av intresse och nyfikenhet

Klicka i cirkeln för att se hur många aktiviteter inom varje kategori vi arrangerar under ett år!

"Innehållet i kursen har varit utvecklande, fyller också en social funktion i glesbygd."

Samhället är med och finansierar folkbildningen för att den ska finnas både i städerna och på landsbygderna. Syftet är att folkbildningen ska vara tillgänglig och öppen för alla till en låg kostnad för deltagarna. Studieförbunden tillsammans med biblioteken är också de enda som upprätthåller ett kulturutbud i alla Sveriges kommuner.  

Samhällets stöd till Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet består av stats-, kommun- och regionbidrag. Statsbidraget är störst och motsvarar 45 procent. Det är en viktig förutsättning för de nästan 114 000 arrangemangen och 3,5 miljoner deltagarna. Dels i sig. Dels för att det motiverar att också kommunerna och regionerna ger verksamhetsbidrag. Särskilt kommunbidraget är ett viktigt komplement till statsbidraget.

Verksamheten finansieras samtidigt av fler och deltagarna står själva för 16 procent. Ett arrangemang i Studieförbundet Vuxenskolans regi kostar i genomsnitt 197 kronor per deltagare. Av det bidrar deltagaren själv med 32 kronor och staten med 89 kronor.  

Statsbidraget är en liten, liten utgift i det stora hela. Endast 0,2 procent eller 1,8 miljarder kronor av statens totala utgifter går till den folkbildning som studieförbunden arrangerar. Studieförbundet Vuxenskolans andel av statsbidraget är cirka en femtedel.  

Samhällets stöd till folkbildning och kultur ger mångdubbelt tillbaka i form av mötesplatser, lärande och utveckling. För Studieförbundet Vuxenskolans del särskilt på landsbygderna.

Samhällets stöd ger mångdubbelt tillbaka

Övriga bidrag består av projektbidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden. Övriga intäkter består till exempel av kaffe- och materialförsäljning i samband med kurser och studiecirklar eller tjänster som säljs till externa aktörer.

Många av Studieförbundet Vuxenskolans arrangemang är kostnadsfria för deltagarna. Det gäller kamrat- och föreningscirklarna som är de cirklar som startas av personer som känner varandra eller med en cirkelledare som är aktiv i någon förening som Studieförbundet Vuxenskolan samverkar med. Det kan vara en bokcirkel eller ett rockband, en cirkel i föreningskunskap eller något specifikt ämne.

Andra studiecirklar och kurser samt kulturarrangemangen är oftast förknippade med deltagaravgifter.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder fri och oberoende folkbildning som ger god tillgång till studiecirklar, kurser och kultur i hela landet. Enskilda människor formar innehållet tillsammans. Det gör att folkbildningen tillåter människor att växa och utvecklas – till gagn för både en själv och lokalsamhället.  

Studieförbundet Vuxenskolan både kan och vill fortsätta vara den lokala samhällsaktören för levande landsbygder. För det behövs en stabil infrastruktur och säker, långsiktig finansiering. Samhällets stöd är viktigt och ger mångdubbelt tillbaka.

Att satsa på folkbildning är politik för levande landsbygder

•  Stödja folkbildning och kultur i hela landet genom en långsiktigt hållbar finansiering. Statsbidrag såväl som kommun- och regionbidrag är alla viktiga för att folkbildning och kultur ska finnas i varje kommun.

•  Värna folkbildningens fria och unika bidrag till lärande och personlig utveckling där deltagarna tillsammans är de som formar innehållet.

•  Se Studieförbundet Vuxenskolan som en konstruktiv samarbetspartner i frågor som rör bildning, kultur och utveckling. Samverkan är särskilt viktig för att främja och stärka en positiv samhällsutveckling på mindre orter och landsbygderna.

Folkbildning och kultur är hörnstenar i ett öppet och demokratiskt samhälle, för gemenskap och sammanhållning. Det är väl värt att satsa på.

Vill du veta mer om rapporten eller Studieförbundet Vuxenskolan? Kontakta gärna förbundskansliet eller någon av våra lokala avdelningar i landet.

Studieförbundet Vuxenskolan vill att politiken fortsatt ska

Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.
Beskrivning av data
All verksamhetsstatistik som gäller Studieförbundet Vuxenskolan baseras på 2019 då det är det senaste året som verksamheten hade full kapacitet. 2020, 2021 och vårvintern 2022 har påverkats av Coronapandemins sociala restriktioner. När jämförelser görs med andra datakällor används också 2019. Befolkningsstatistik är hämtad från SCB och avser åldersgruppen 18 till 80 år.

Den kommungruppsindelning som rapporten bygger på är den som Sveriges Kommuner och Regioner använder sedan 2017. Analysen baseras på fyra större kommungrupper: storstäder och storstadsnära kommuner (A1–A2), större städer och kommuner nära större städer (B3–B5), kommuner med mindre städer och tätorter (C6–C7) och landsbygdskommuner (C8–C9).
Källor
Allmänna Arvsfonden. ”Det lokala civilsamhällets roll på landsbygden”. Utvärderingsrapport.

Boverket. ”Utveckla småorter och glesbygd hållbart”.

Ekonomistyrningsverket. ”Utfallet av statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2019”. Rapport 2020:16.

Folkbildningsrådet. ”Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019”.

Myndigheten för kulturanalys. ”Kulturanalys 2020. En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen”. Rapport 2020:1.

Myndigheten för kulturanalys. ”Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i landets kommuner”. Rapport 2019:3.

Regeringens proposition 2013/2014:172. ”Allas kunskap – allas bildning”.

SCB:s Medborgarundersökning.

Studieförbundet Vuxenskolan. ”Idéprogram: Plats för samtal”.

Svenska Fotbollförbundet. ”Svensk fotboll i siffror”.

Mer om